Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Poziv za izbor Trenerja za usposabljanje na projektu »Arrival Regions«

Vabimo vas, da se prijavite na poziv za izbor Trenerja za usposabljanje na projektu Arrival Regions. Prijavni obrazec najdete na dnu strani.

1. Namen  izbora

Za potrebe izvedbe projekta »Raziskave pristopov socialnih inovacij za socialno in ekonomsko vključevanje državljanov iz držav, ki niso iz članic EU – Arrival Regions« (v nadaljevanju: Projekt), je predvidena analiza stanja in vključevanje lokalnih deležnikov v proces. Cilj tega je vzpostavljeno partnerstvo lokalnih deležnikov in predstavitev možnih rešitev za pilotno izvedbo socialne inovacije za vključevanje državljanov držav, ki niso iz članic EU.

Izbor poteka v okviru Projekta in se financira s finančno pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa  INTERREG CENTRAL EUROPE Call 3.

Vodilni  partner projekta je Leibniz Institute for Regional Geography iz Nemčije ter partnerji projekta:  Središče Rotunda, Koper, GAL Escartons e Valli Valdesi (Italija), Grad Osijek (Hrvaška), Informativno pravni centar Slavonski Brod (Hrvaška),  Unione Montana della valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida (Italija),  Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM Piemonte (Italija), University of West Bohemia in Plzen (Češka Republika), Občina Postojna, University of Szczecin (Poljska), Westpomeranian Region (Poljska), Burgenland district (Nemčija), Lodzkie Region (Poljska) in še 4 podporni partnerji, med katerimi je tudi Mestna občina Koper.

2. Naloge trenerjev

Izvedba treh seminarjev in individualna svetovanja v okviru Projekta. V skladu s pravili programa, se za izvedbo delavnic izbere zunanjega izvajalca, pod pogojem, da ima le-ta že pridobljena znanja/izkušnje za:

  • Vodenje tematskih delavnic
  • Trenerja
  • Izkušnje z delom v skupini in/ali večkulturnem okolju

Naloge vključujejo:

·        Sodelovanje na mednarodnem srečanju s poudarkom na metodologiji za usposabljanje na delavnici v Plznu (Češka) med 21-22.11.2019 (prihod 20.11., odhod  22.11.)

·      Prispevek k oblikovanju metodologije za mednarodno izobraževanje (približno 8 ur)

·    Razvoj seminarskih materialov v slovenskem jeziku, ki temelji na metodologiji mednarodnega izobraževanja (vklj. oblike ocenjevanja, približno 20 ur)

·   Usposabljanje in spremljanje – podpora udeležencev seminarjev (približno 40 ur)

·    Dokumentacija seminarja in spremljanja (priprava kratkih poročil na vsako temo usposabljanja ter spremljanja, približno ena stran na temo, 3 x 2 = 6 ur)

·     Izvajanje 3 poldnevnih seminarjev s približno 20 udeleženci, od aprila do decembra 2020 po naslednjih tematikah:

  • MEDKULTURNI DIALOG:

–  Preprečevanje in reševanje primerov državljanov iz držav, ki niso iz članic EU

–   Pomoč pri kulturni in jezikovni integraciji državljanov iz držav, ki niso iz članic EU

  • SOCIALNE INOVACIJE IN POVEZOVANJE

–   Izobraževanje in vključevanje otrok in mladostnikov državljanov iz držav, ki niso iz članic EU

–  Zdravstveno varstvo državljanov iz držav, ki niso iz članic EU

  • GOSPODARSTVO

–  Možnost vključevanja priseljencev na trg dela in podjetništva

Predpogoj za sodelovanje je sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku.

Upravičeno območje regija/država Naziv partnerja
Obalno-kraška regija/Slovenija Središče Rotunda, Koper, so.p.

3. Način prijave na izbor, odpiranje vlog, obveščanje o izboru


Za prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec (v nadaljevanju prijavna dokumentacija), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletni strani www.sredisce-rotunda.si, ter priložiti podporno dokumentacijo.

Prijavno dokumentacijo je potrebno predložiti osebno ali poslati na naslov:

Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper. Rok za oddajo prijavne dokumentacije je do dne 25.10.2019. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na prej navedeni naslov do vključno 25. 10. 2019 najkasneje do 15.00 ure.

Na sprednji strani vloge mora biti poleg naslova izvajalca izbora navedeno tudi »Ne odpiraj! Prijava na izbor »Trener za usposabljanje na projektu Arrival Regions«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj in njegov naslov. Vloga je lahko oddana osebno oziroma priporočeno po pošti.

Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju. V primeru, da bodo prijave pomanjkljivo označene, bo njihovo ustreznost dodatno presojala strokovna komisija, ki bo vloge obravnavala.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od zadnjega možnega roka za prijavo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.

V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge, v roku treh dni od prejema poziva za dopolnitev, v delih, ki vsebinsko ne spremenijo vloge. O tem bo presodila strokovna komisija.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje izbora.

4. Potek izbora

Prijave na predpisanih obrazcih bomo sprejemali do roka, opredeljenega v 3. točki tega izbora.

V nadaljnji fazi bo strokovna komisija pregledala vse pravočasno prispele vloge in jih ocenila po vnaprej določenih kriterijih, ki so del razpisne dokumentacije (točka 6. tega izbora).  Prve 3 najbolje ocenjene prijavitelje bo komisija povabila na ustno predstavitev in razgovor pred komisijo. V primeru enakega števila točk posameznih prijaviteljev, pri pisnem ocenjevanju vloge, bo strokovna komisija presodila, kateri prijavitelj bo povabljen na ustno predstavitev. Komisija lahko sprejme tudi odločitev, da se na ustno predstavitev vabi več kot 3 prijavitelje.

Na podlagi točk, prejetih pri ocenjevanju pisne vloge, ustne predstavitve in razgovora s komisijo, bo trener izbran. Odločitev komisije je dokončna. Pritožba na izbor ni možna.

5. Pogoji sodelovanja

Na izbor se lahko prijavijo vse zainteresirane fizične ali pravne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.  Vsak prijavitelj lahko sodeluje samo z eno vlogo.

Zahteva se brezpogojno sprejemanje vseh pravil in pogojev sodelovanja, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Z oddajo prijavnice na izbor se prijavitelj, ki bo izbran kot »Trener za usposabljanje na projektu Arrival Regions« strinja:

  1. da se podatki o izboru javno objavijo na spletnem portalu www.sredisce-rotunda.si, ter v različnih medijih, ki bodo pokrivali aktivnosti projekta;
  2. da se bo udeležil aktivnostih na povabilo partnerjev projekta;
  3. da se aktivnosti projekta lahko snemajo in fotografirajo ter da se ti lahko javno objavijo in uporabljajo za namene promocije in poročanja na projektu.

Prijavitelje bo ocenjevala strokovna komisija, izbrana s strani projektnega partnerja. Naloga komisije je, da prispele prošnje oceni v skladu s kriteriji, določenimi v točki 6. Skupna ocena vloge je povprečje ocen vseh članov strokovne komisije.

6. Kriteriji za ocenjevanje

Ocena na podlagi pisne vloge predlagatelja:

Kriterij Maksimalno število točk
Izkušnje pri vodenju podobnih tematskih delavnic 5
Sposobnost pripravljanja dokumentov 5
Trenerske izkušnje in znanja 5
Dokazana znanja in izkušnje z delom v skupini in večkulturnem okolju 5
Znanja in izkušnje na področju migracij in azila 5

Več informacij dobite v Središču Rotunda, Koper, so.p., na naslovu Destradijev trg 11, Koper ali po telefonu na številki 05 90 47 121, 051 458 410, kontaktna oseba: Denis Goja

Obrazec za oddajo: PRIJAVNI OBRAZEC

Komentiranje izključeno.